Общи условия и поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в www.treniraisviki.com. Преди да пристъпите към ползването на този сайт – www.treniraisviki.com (наричан тук „Сайт„), е нeобходимо да прочетете следната информация:

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уебсайтът е собственост на „Сънрайзинг“ ЕООД с ЕИК 206840497 и IBAN BG19UNCR70001524777357

Моля, прочетете внимателно следващите общи условия („Общи условия“), правни положения и информация. Използването на Сайта предполага, че вие сте съгласни с настоящите Общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.  

Не ползвайте този Сайт, в случай че не сте съгласни с Общите условия, правни положения или в случай на неразбиране смисъла на настоящата информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА

 1. Настоящият сайт www.treniraisviki.com е проект на дружество с ограничена отговорност „Сънрайзинг“ ЕООД – българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206840497.
 2. „Сънрайзинг“ ЕООД е дружество със седалище и адрес за кореспонденция – Света Троица, бл.374, ап.69, София, България 1609. Можете да се свържете с „Сънрайзинг“ ЕООД на посочения по-горе адрес или на email адрес – ask@treniraisviki.com.
 3. Страни по настоящия договор са „Сънрайзинг“ ЕООД (“Нас”, “Ние”, или “Наше”) от една страна и всеки потребител, посетител или друго трето лице („Вие“, „Вас“, „Ви“ или „Ваше“), който или което има достъп, използва или е заредил(о) интернет сайта www.treniraisviki.com.
 4. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сънрайзинг“ ЕООД и потребителите / посетителите на Сайта. При отваряне на Сайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Информационната база от данни (материали) са осигурени на този Сайт за интернет потребителите, посетителите и други трети лица единствено с цел информиране. Сайтът предоставя на посетителите, потребителите и други трети лица информация относно основната дейност и услуги предоставяни от „Сънрайзинг“ ЕООД. 
 2. Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този Сайт, единствено и само за Ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия.
 3. В случай на копиране на материали от този Сайт, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали. За нарушение се смятат:

 (а) видоизменението на материали в този Сайт по какъвто и да е начин

(б) публичното им показване, излагане или дистрибутиране.

 1. Според настоящите Общи условия по никакъв начин съдържащите се материали в този Сайт не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.
 2. Потребителят на този Сайт заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът www.treniraisviki е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване по същество.
 3. Всички авторски права върху материалите в Сайта и върху самия Сайт са под защитата на Закона за авторското право.
 4. Всички информационни страници и статии в Сайта са написани от Нас и са изключителна интелектуална собственост на „Сънрайзинг“ ЕООД, освен в случаите, когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Сънрайзинг“ ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на „Сънрайзинг“ ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.
 5. Сайта и неговото оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на „Сънрайзинг“ ЕООД и нейните лицензодатели.
 6. Връзки към други уеб сайтове – Сайта ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от „Сънрайзинг“ ЕООД. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че „Сънрайзинг“ ЕООД не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на всяко налично такова съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уебсайтове или услуги. Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Когато потребителите прехвърлят или публикуват каквито и да е било материали, информация или друг вид комуникация на този Сайт, те моментално се считат за неконфиденциални и нелични.
 2. Собствeникът на Сайта и оторизираните от него трети страни могат свободно да (а) копират; (б) разпространяват; (в) посочват; (г) инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текст и други (посочени тук) с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели.
 3. Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този Сайт всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, не цензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.
 4. С приемане на тези Общи условия посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в Сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към Сайта. При предоставяне от посетителите на лични данни през Сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до Сайта. „Сънрайзинг“ ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

 1. Потребителите, посетителите и други, които имат достъп или използват Сайта се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този Сайт, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.
 2. Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашият Сайт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Общите условия.
 3. Всички разпоредби на Общите условия, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от отговорност, обезщетение и ограничения на отговорността.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Материалите, налични на този Сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този Сайт да бъдат неточни, непълни или остарели.
 2. Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този Сайт, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този Сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този Сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

 1. Този Сайт се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този Сайт, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите Общи условия и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Собствениците на този Сайт имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите Общи условия и правни положения, като актуализират този текст.
 2. Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента Общи условия и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.
 3. Възможно е някои тълкувания по настоящите Общи положения и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този Сайт.
 4. Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да променяме или заменяме Общите условия по всяко време. Продължавайки достъпа или използването на нашият Сайт след влизането в сила на тези редакции, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Сайта.
 5.  

Внимание:

Всички посетители на този Сайт трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

 1. Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на този Сайт.
 2. Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки около съдържанието на Сайта.
 3. Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този Сайт.
 4. Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този Сайт.
 5. Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този Сайт, без изрично разрешение.
 6. Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR