ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в www.treniraisviki.com. Преди да пристъпите към ползването на този сайт – www.treniraisviki.com (наричан тук „Сайт„), е нeобходимо да прочетете следната информация:

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прочетете внимателно следващите общи условия (Общи условия), правни положения и информация. Използването на Сайта предполага, че вие сте съгласни с настоящите Общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.  

Не ползвайте този Сайт, в случай че не сте съгласни с Общите условия, правни положения или в случай на неразбиране смисъла на настоящата информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА

 1. Настоящият сайт www.treniraisviki.com е проект на дружество с ограничена отговорност “Сънрайзинг“ ЕООД – българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206840497.
 • Сънрайзин ЕООД, е дружество със седалище и адрес за кореспонденция – Света Троица, бл.374, София, България 1609.
 • Страни по настоящия договор са „Сънрайзинг“ ЕООД (“Нас”, “Ние”, или “Наше”) от една страна и всеки потребител, посетител или друго трето лице („Вие“, „Вас“, „Ви“ или „Ваше“), който или което има достъп, използва или е заредил(о) интернет сайта www.treniraisviki.com.
 • Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сънрайзинг“ ЕООД и потребителите / посетителите на Сайта. При отваряне на Сайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Информационната база от данни (материали) са осигурени на този Сайт за интернет потребителите, посетителите и други трети лица единствено с цел информиране. Сайтът предоставя на посетителите, потребителите и други трети лица информация относно основната дейност и услуги предоставяни от СЪНРАЙЗИН ЕООД. 
 • Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този Сайт, единствено и само за Ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия.
 • В случай на копиране на материали от този Сайт, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали. За нарушение се смята (а) видоизменението на материали в този Сайт по какъвто и да е начин; и (б) публичното им показване, излагане или дистрибутиране.
 • Според настоящите Общи условия по никакъв начин съдържащите се материали в този Сайт не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.
 • Потребителят на този Сайт заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът www.treniraisviki.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване по същество.
 • Всички авторски права върху материалите в Сайта и върху самия Сайт са под защитата на Закона за авторското право.
 • Всички информационни страници и статии в Сайта са написани от Нас и са изключителна интелектуална собственост на СЪНРАЙЗИН ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СЪНРАЙЗИН ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на СЪНРАЙЗИН ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.
 • Сайта и неговото оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на СЪНРАЙЗИН ЕООД и нейните лицензодатели.
 • Връзки към други уеб сайтове – Сайта ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от СЪНРАЙЗИН ЕООД. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че СЪНРАЙЗИН ЕООД не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на всяко налично такова съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уебсайтове или услуги. Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Когато потребителите прехвърлят или публикуват каквито и да е било материали, информация или друг вид комуникация на този Сайт, те моментално се считат за неконфиденциални и нелични.
 • Собствeникът на Сайта и оторизираните от него трети страни могат свободно да (а) копират; (б) разпространяват; (в) посочват; (г) инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текст и други (посочени тук) с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели.
 • Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този Сайт всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.
 • С приемане на тези Общи условия посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в Сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към Сайта. При предоставяне от посетителите на лични данни през Сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до Сайта. СЪНРАЙЗИН ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

 1. Потребителите, посетителите и други, които имат достъп или използват Сайта се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този Сайт, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.
 • Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашият Сайт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Общите условия.
 • Всички разпоредби на Общите условия, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от отговорност, обезщетение и ограничения на отговорността.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Материалите, налични на този Сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този Сайт да бъдат неточни, непълни или остарели.
 • Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този Сайт, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този Сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този Сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

 1. Този Сайт се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този Сайт, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите Общи условия и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Собствениците на този Сайт имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите Общи условия и правни положения, като актуализират този текст.
 • Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента Общи условия и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.
 • Възможно е някои тълкувания по настоящите Общи положения и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този Сайт.
 • Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да променяме или заменяме Общите условия по всяко време. Продължавайки достъпа или използването на нашият Сайт след влизането в сила на тези редакции, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Сайта.

Внимание:

Всички посетители на този Сайт трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

 1. Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на този Сайт.
 • Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на Сайта.
 • Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този Сайт.
 • Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този Сайт.
 • Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този Сайт, без изрично разрешение.
 • Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.

БИСКВИТКИ (COOKIES)

Добре дошли в www.treniraisviki.com („Сайтът“).

Сайтът може да използва технология, наречена „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, която се запазва / записва на Вашия компютър или мобилно устройство от уеб страницата, която посещавате и се изтегля от него по време на следващи посещения. Бисквитките се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на Сайта, както и да ни помогнат да анализираме използването му. Чрез използването на бисквитки ние можем да предоставим на своите потребители съдържание отговарящо на техните интереси.

Има два вида бисквитки. Единият вид са временни и се използват за „запомняне” на информацията за вашата сесия. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра. Другият вид са постоянни и се използват за регистриране на информация, например кой език сте избрали да използвате на уеб страницата. По време на Вашето посещение на даден сайт, тези бисквитки се записват на компютъра или мобилното Ви устройство за по-дълго време.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Вие можете да контролирате „бисквитките“, като изтриете от Вашия компютър или мобилно устройство всички съхранени вече „бисквитки“ или само част от тях по Ваше желание чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на „бисквитки“. Обърнете внимание, че след изтриването на бисквитките ще се наложи всеки път да въвеждате желаните от Вас настройки при всяко посещение на нашият Сайт. Ако деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на Сайтът могат да бъдат напълно използваеми.

Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“ и се съгласявате СЪНРАЙЗИН ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки във вашите устройства, за да направим Сайта по-лесен и по-полезен за Вас.

Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Използвайки нашия Сайт, Вие се съгласявате Вашите данни да се обработват от Google по начина и за целите, изложени по-горе. Ако изберете, можете да се откажете от обработката на данни за Вас от Google за дисплейно рекламиране и / или да персонализирате рекламите, като използвате Настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads.

Можете да се откажете от обработката на данни за Вас от Google като цяло, като изключите „бисквитките“ в настройките на предпочитанията в браузъра си или като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Анализ на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

За повече информация относно Google Analytics посетете https://www.google.com/analytics/.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Добре дошли в www.treniraisviki.com („Сайтът“).

Защитата на лични данни е от изключително значение за “СЪНРАЙЗИН ЕООД” ООД с ЕИК 206840497 и адрес – Света Троица, бл.374, София, България 1609 („Администраторът“).

Ние искаме процесът по обработване на вашите данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Като администратор на лични данни, “СЪНРАЙЗИН ЕООД” ООД е внедрило множество технически и организационни мерки за осигуряване висока защита на личните данни, обработвани чрез Сайтът. Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Възможно е да посещавате Сайтът без да обработваме вашите лични данни, но в някой случай, например когато използвате нашите онлайн услуги или специални функционалности на Сайтът, извършваме конкретно обработване на ваши данни, за да улесним и изпълним желаните услуги. Ако преценим, че нямаме правно основание за обработване на определени категории данни, ние ще потърсим вашето изрично съгласие за тяхното обработване.

ДЕФИНИЦИИ

Лични данниЛични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Субект на данниФизическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
ОбработванеВсяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.
Ограничаване на обработванетоМаркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
ПрофилиранеВсяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
ПсевдонимизацияОбработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
АдминистраторАдминистратор на лични данни означава организацията, която определя целите и средствата за обработването на Лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от закона, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени от закона.
ОбработващОбработващ лични данни е физическо или юридическо лице, което обработва Лични данни от името на администратора.
ПолучателПолучател може да бъде физическо или юридическо лице, включително служител на Администратора, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват Личните данни, независимо дали е трета страна или не.
Трета странаТрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
СъгласиеВсяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени

ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

„Сънрайзинг“ ЕООД обработва вашите Лични данни и информация за Вас с цел установяване на самоличността; управление и изпълнение на вашите поръчки и/или покупки; изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които поръчвате и/или закупувате от нас; уведомления за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас; изпращане на различни известия; отговор на подадени от Вас молби, жалби и предложения; анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за Вас оферта и/или услуга; оценка и измерване на ефективността от рекламите ни; изготвяне на персонализирано рекламно съдържание, което да е адекватно на търсенето Ви;

„Сънрайзинг“ ЕООД в качеството си на администратор на вашите данни, както и всички негови служители и трети лица, на които „Сънрайзинг“ ЕООД е възложило работа по бизнес процеси, свързани с Лични данни, следва да обработват Личните данни, следвайки следните принципи:

 1. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ Ние обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и предоставяйки ви яснота относно извършваните процеси по обработка.
 2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ Всяко обработване на Лични данни има конкретни законосъобразни цели и тези цели са предварително указани на субектите на данни при събирането на техните Лични данни. Личните данни не се събират за неопределени цели. Не допускаме по-нататъшно използване на Лични данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани. РОРИ ФИТ не споделя, не разкрива и не продава получените от Вас данни на трети лица или фирми.
 3. ТОЧНОСТ НА ДАННИ Полагаме усилия да поддържаме вашите лични данни точни и актуални, а ако не – предоставяме възможност да бъдат коригирани в кратки срокове.
 4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕТО Съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани и съгласно изискванията на действащото българско законодателство. За финансово – счетоводни цели, срокът за съхранение е 10 години. Данните, които обработваме възоснова Вашето съгласие, ако няма друго основание за обработката, унищожаваме веднага, след като сте оттеглили Вашето съгласие.
 5. СВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ДО МИНИМУМ Събираме и обработваме само личните данни, които са необходими за изпълнение на съответната цел.
 6. ЦЯЛОСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТЛичните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително, но не само, осигуряване на защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитим и осигурим безопасността на Личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на Лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.
 7. ОТЧЕТНОСТВъвели сме процедури, които да осигурят възможност да докажем спазване на принципите, изброени по-горе, всички правила съгласно тази политика за поверителност, както и всички задължителни разпоредби на приложимото законодателство.

КОИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Администратор на лични данни е „Сънрайзинг“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК ЕИК 206840497 и седалище – Света Троица, бл.374, София, България 1609

Когато посещавате Сайтът ние обработваме следните категории данни:

 1. Име и Фамилия
 2. Телефон
 3. Имейл адрес
 4. Местоположние
 5. Видът и версията на уеб браузъра
 6. Операционната система, която използвате
 7. Уебсайта, чрез който сте стигнали до наша страница
 8. Дата и час на посещение
 9. IP адрес
 10. Конкретните действия, които сте предприели, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на Уебсайта
 11. Друга подобна информация, която може да бъде използвана, в случай на информационна атака върху нашите системи

При използването на тези общи данни „Сънрайзинг“ ЕООД не извършва профилиране и не използва събраната информация за идентификация на субекта на данните. Тези данни се обработва за целите на:

 • коректно предоставяне съдържанието на Сайта
 • оптимизиране съдържанието на Сайта, както и рекламата му
 • поддържане на нашите информационни системи и уеб технологии
 • предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака.

Следователно „Сънрайзинг“ ЕООД анализира анонимно събрана и статистическа информация с цел да повиши нивото на защита и сигурността и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни намиращи се на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данни.

Лични данни, които събираме при правене на профил в Сайта

Когато си направите профил в Сайта ние събираме следните Лични данни: имена, имейл, за да можем да го обслужваме и да получавате различни услуги, програми, информация, които поръчвате от нас.

Обработваме горе посочените лични данни на основание „изпълнение на договор“ както и „пред договорни отношения“, т.е. тези данни са необходими, за да можем да изпълним услугата, която сте поискали от нас.

Лични данни, които събираме когато правите плащане към нас за индивидуална програма, готова програма, онлайн фитнес студио, за платени услуги през профила Ви в Сайта или при поръчка в нашият онлайн магазин

Когато правите плащане към нас ние събираме следните Лични данни: имена, имейл, данни за плащане. Ние не получаваме достъп до банковата Ви сметка. За да спазим Българското счетоводно и данъчно законодателство, на нас ни е необходима информация за избрания от Вас начин на плащане и дали това плащане се е осъществило. Основанието за обработка на данните Ви тук е за изпълнение на законови изисквания – за финансово счетоводни цели (например издаване на фактура, др. под., изискуеми съгласно счетоводното и данъчно законодателство на Република България).

Когато правите поръчка на наш продукт в нашият онлайн магазин, освен гореизброените Лични данни е възможно да поискаме Ваш телефон за връзка и Ваш адрес, на който да изпратим поръчката Ви. Вашият адрес, име и телефон за контакт, предаваме на куриерска фирма, за да може да достави Вашата поръчка.

Лични данни, коити събираме когато се абонирате да получавате информация от нас

Когато си абонирате за получаване  на статии, тренировки, рецепти и други материали ние събираме следните Лични данни: имена и имейл. Обработката на личните Ви данни тук се извършва въз основа на Вашето изрично съгласие да получавате информация от нас.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи.

Можем да предоставим достъп до някои Лични данни за целите на съхраняване или организиране на нашата работа, или за финансово счетоводни цели на обработващи Лични данни, с когото имаме сключени договори и сме предвидили изрични клаузи за неприкосновеност на Личните данни, до които обработващият може да получи достъп в хода на работата си. В повечето случаи информацията, до която имат достъп обработващите, не им е достатъчна, за да Ви идентифицират.

За да получите стока, която сте поръчал през нашия магазин, Вашето име, телефон за връзка и адрес на доставка предаваме, заедно с поръчания от Вас продукт на куриерска фирма. Те имат собствена политика за защита на Личните данни.

Понякога споделяме снимки и истории на наши клиенти, но това може да се случи само и единствено с тяхното изрично писмено съгласие за това.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Право на информация и достъп – По всяко време имате право да поискате информация относно Личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите Лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на коригиране – При спазване на принципите за точност на данните, имате право да поискате коригиране на Вашите Лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни Лични данни.

Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – Имате право да поискате от КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Право на информация и достъп – По всяко време имате право да поискате информация относно Личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите Лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на коригиране – При спазване на принципите за точност на данните, имате право да поискате коригиране на Вашите Лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни Лични данни.

Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – Имате право да поискате от „Сънрайзинг“ ЕООД да изтрие всички Лични данни, без ненужно забавяне, когато:

 • данните вече не са необходими за първоначалната цел на обработването – (и няма нова законна цел);
 • обработването на данните не отговаря на критериите за законосъобразност; и
 • когато получим обосновано възражение или оттегляне на съгласие срещу съответното обработване.

Право на преносимост – Когато „Сънрайзинг“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес – Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни извършвано въз основа на легитимния интерес на Администраторът. Последният няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право да оттеглите даденото съгласие – Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време и толкова лесно, колкото лесно сте го предоставили, когато обработването се основава на съгласие и „Сънрайзинг“ ЕООД няма друго правно основание за съответното обработване.
За такова обработването на данни трябва да се счита, че предоставеното от Вас съгласие е обратимо решение. Ако оттеглите Вашето съгласие, всички операции по обработването на данни, които се основават на предоставеното съгласие и са извършени преди оттеглянето му – и в съответствие с принципите за защита на данни – остават законосъобразни.

Право да възразите срещу директен маркетинг – Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да се откажете от директния маркетинг:

 • ако получавате съобщения по електронната поща, може да използвате поставената във всеки имейл връзка за отписване от получаване на бъдещи електронни съобщения.
 • ако член на екипа на „Сънрайзинг“ ЕООД се свърже с Вас по телефон, за да ви предложи наши услуги или продукти, може да направите устно възражение срещу получаването на бъдещи обаждания от „Сънрайзинг“ ЕООД. Вашето искане ще бъде документирано в нарочен регистър и няма да ви безпокоим за напред.

 да изтрие всички Лични данни, без ненужно забавяне, когато:

 • данните вече не са необходими за първоначалната цел на обработването – (и няма нова законна цел);
 • обработването на данните не отговаря на критериите за законосъобразност; и
 • когато получим обосновано възражение или оттегляне на съгласие срещу съответното обработване.

Право на преносимост – Когато „Сънрайзинг“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес – Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни извършвано въз основа на легитимния интерес на Администраторът. Последният няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право да оттеглите даденото съгласие – Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време и толкова лесно, колкото лесно сте го предоставили, когато обработването се основава на съгласие и „Сънрайзинг“ ЕООД няма друго правно основание за съответното обработване.
За такова обработването на данни трябва да се счита, че предоставеното от Вас съгласие е обратимо решение. Ако оттеглите Вашето съгласие, всички операции по обработването на данни, които се основават на предоставеното съгласие и са извършени преди оттеглянето му – и в съответствие с принципите за защита на данни – остават законосъобразни.

Право да възразите срещу директен маркетинг – Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да се откажете от директния маркетинг:

 • ако получавате съобщения по електронната поща, може да използвате поставената във всеки имейл връзка за отписване от получаване на бъдещи електронни съобщения.
 • ако член на екипа на „Сънрайзинг“ ЕООД се свърже с Вас по телефон, за да ви предложи наши услуги или продукти, може да направите устно възражение срещу получаването на бъдещи обаждания от „Сънрайзинг“ ЕООД. Вашето искане ще бъде документирано в нарочен регистър и няма да ви безпокоим за напред.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Възможно е настоящата Политика за защита на личните данни да бъде актуализирана в бъдеще. Новата политика ще бъде публикувана на този Сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на Сайтът. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за защита на личните данни, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на Сайтът след публикуването на актуализираната Политика за защита на личните данни, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени. 

„Сънрайзинг“ ЕООД си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за защита на личните данни, изцяло или частично, без предизвестие. Промените в тази Политика влизат в сила при публикуването им на нашия Сайт. Ако Вие продължите да използвате Сайта след публикуване на промяна в тази Политика, това ще се счита за автоматично приемане на промяната.

Тази Политика за защита на Личните данни е актуализирана за последен път на 28 април 2022.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR